ឯ​ក​ទេស​ វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ និងធនធានធម្មជាតិ
គោលបំណងនៃការសិក្សា

កម្មវិធីនេះ រៀបចំសម្រាប់និស្សិតដែលសិក្សាផ្នែកឯកទេសភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ការអប់រំ។ កម្មវិធីនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការបង្រៀននិងការ រៀន ទូទៅដូចជា៖ វិធីសាស្ត្របង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទូទៅ គ្រប់កម្រិត ការបង្រៀន ទៅលើជំនាញទាំងបួន វេយ្យាករណ៍ វក្យស័ព្ទ ការបញ្ចេញសម្លេង ការប្រើប្រាស់ភាសា វប្បធម៌ អក្សរសាស្រ្ត រួមផ្សំនឹងជំនាញបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតទាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេ ស។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះនឹងប្រែក្លាយនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ ការសិក្សា រយៈពេល៤ ឆ្នាំ ឲ្យទៅជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស អ្នកទំនាក់ទំនង អ្នកបកប្រែភា សា ឬក៏ អ្នកសម្របសម្រួលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ។ លើសពីនេះទៅទៀត កម្មវិធីសិ ក្សានេះ នឹងជួយឲ្យនិស្សិតយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីប្រភពដើមនៃការបង្រៀននិងការ រៀន នៅលើសកលលោក និង ការវិវត្តរាល់ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា

និស្សិតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា អាចយកចំណេះដឹង និង ជំនាញវិជា្ជជីវៈទាំងឡាយ ទៅអនុវត្ត នៅតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ និង សហគា្រស ដែល កំពុងតែប្រ តិបត្តិ សកម្មភាព របស់ខ្លួន ដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងវិស័យភាសាអង់គ្លេសបែបអប់រំ និង គ្រូបង្រៀន ភាសាប្រកប ដោយជោគជ័យ និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការងារ។ ជាក់ ស្តែង ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចំរើន ដោយពឹងផ្អែកទៅ លើវិស័យឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម តាមរយៈ ការទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសអោយមក ធ្វើការវិនិយោគដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនង ជាពិសេស សិស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេ សកម្ពុជា កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍និងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស។ ម្យ៉ាងវិញទៀត និស្សិត ដែលបញ្ចប់ការសិក្សា ហើយមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាលើឯកទេសនេះ បន្ថែមទៀត នៅថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាបានយ៉ាងងាយស្រួល ។

រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីតPhone: 012797879 Email: pintara@uhst.edu.kh / http://uhst.edu.kh / https://web.facebook.com/uhst.edu

© 2016 University of Heng Samrin Thbongkhmum, All Rights Reserved

AddThis Sharing