មហាវិទ្យាល័យ កសិកម្ម
មហាវិទ្យាល័យ វិស្វកម្ម
មហាវិទ្យាល័យ អក្សរសាស្ត្រ និងមនុស្សសាស្ត្រ
មហាវិទ្យាល័យ ភាសាបរទេស
កម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ មានឯកទេស
វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន


Phone: 012797879 Email: pintara@uhst.edu.kh / http://uhst.edu.kh / https://web.facebook.com/uhst.edu

© 2016 University of Heng Samrin Thbongkhmum, All Rights Reserved

AddThis Sharing